35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

Foment del reciclatge

Reciclatge: les operacions de recuperació dels productes o substàncies contingudes en els Residus. Inclou la transformació de qualsevol material, inclòs l’orgànic, però no la valorització energètica ni la transformació en materials que s’han emprar com a combustibles o per a operacions de rebliment.

Recycle
Reciclatge de materials permet incloure’ls de nou en el cicle de producte i salvar Recursos!

Per assegurar que els materials residuals siguin reciclats, és essencial una recollida selectiva dels residus. Per millorar els ratis de reciclatge és crucial l’establiment d’esquemes de recollida selectiva i campanyes per encoratjar als ciutadans.

En aquesta pàgina trobareu una selecció d’idees i d’accions que podeu implementar durant la EWWR centrades en el foment del reciclatge. Us invitem a donar un cop d’ull a la selecció d’accions i bones pràctiques implementades en edicions anteriors de la EWWR.

Idees per acció – Reciclar

  • Exposició o estand d’informació sobre els impactes ambientals, socials i econòmics dels residus i en particular sobre la necessitat de fomentar el reciclatge i la recollida selectiva dels residus.
  • Desenvolupar guies sobre recollida selectiva a les llars i distribuir-les entre el públic diana.
  • Visualització i discussió posterior de films sobre la temàtica dels residus i l’escassetat de recursos.
  • Concursos per fomentar la recollida selectiva i el reciclatge de residus. (films, jocs, pòsters, etc.)
  • Visita comentada a instal·lacions relacionades amb el reciclatge i el compostatge.
  • Movie competition on raising-awareness for the necessity of waste sorting and recycling;
  • Tallers i concursos de reciclatge.

Recordeu fer fotografies i vídeos de la vostra acció per mostrar i publicar els resultats i evolució de la vostra acció a través de diversos canals (premsa, xarxes socials, plafons informatius…)

Per què és important reutilitzar?

El reciclatge redueix la quantitat de residus que es gestionen en dipòsits controlats o són incinerats i assegura que residus materials un cop transformats, entraran de nou a la cadena de fabricació de nous productes . A través del reciclatge, els residus constitueix una font de matèria primera secundària. Per tant, el reciclatge ajuda a disminuir l’ús dels recursos materials i energètics i redueix la contaminació i la degradació del capital natural.

Beneficis del reciclatge