35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

Accions comunes a Europa

L’organització de diferents Batucamobs el 2010 en el marc d’una acció comuna organitzada pels coordinadors de la Setmana a tot Europa va tenir tant d’èxit que el 2011 la Setmana Europea de la Prevenció de Residus va introduir més accions comunes arreu d’Europa.

Really Rubbish Orchestra
Really Rubbish Orchestra in Belfast © Belfast City Council

Què és una acció comuna de la EWWR?

Les accions comunes són actuacions que es duen a terme durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus en diferents llocs d’Europa, basades en una mateixa metodologia i amb l’objectiu comú d’augmentar el seu impacte real en la prevenció de residus. La Secretaria de la EWWR proporciona als coordinadors i responsables d’acció documents de referència i metodologia i recursos de comunicació per tal d’implementar aquestes accions.
Les accions comunes es divideixen en 5 categories centrades en 4 temes simbòlics i una acció de sensibilització global:

  1. Prevenció del malbaratament alimentari (Menys residus als menjadors)
  2. Reparació/ reutilització (Waste Watchers, taller de reparació)
  3. Prevenció de l’excés d’envasos (Reunions sense residus)
  4. Operació de neteja o Clean up Day Més informació sobre el Clean Up Day a Europa “Let’s Clean Up Europe!”

Per què s’organitzen accions comunes?

L’organització d’aquestes accions respon a diferents objectius:

La quantificació dels residus evitats durant aquestes accions ha permès donar resposta a un dels objectius més importants de la Comissió Europea: la valoració de l’impacte real que té la prevenció de residus. Els resultats de les accions es van avaluar en l’àmbit europeu i d’aquesta manera es va demostrar que la EWWR no només té impacte en el comportament dels ciutadans europeus, sinó també en el volum de residus que generen.

Com organitzar i implementar les accions comunes de la EWWR?

S’han elaborat unes fitxes informatives per a cada una de les accions comunes, disponibles a continuació. Són una guia pràctica per a la realització de cada acció que inclouen els objectius, el calendari d’implementació, una llista amb el material necessari així com el procediment i el mètode que cal seguir per quantificar els residus que s’han evitat. Principalment, aquestes fitxes serviran per informar els usuaris de les raons que motiven una acció determinada i la manera de dur-la a terme.