35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

Validatiecriteria

Elke ingediende actie moet voldoen aan criteria om te kunnen worden goedgekeurd en erkend als een officiële EWAV-actie. De actie moet een vernieuwende en relevante sensibiliserings- en/of zelfverbintenisactie (voor burgers) zijn, en moet plaatsvinden tijdens de jaarlijkse editie van de EWAV.

Aard van de Projectdrager

Iedere organisatie of burger die geïnteresseerd is in de organisatie van een sensibiliseringsactie tijdens de Week kan deelnemen als Projectdrager

Projectdragers registreren hun voorstellen voor EWAV-acties via de nationale, regionale of lokale Coordinator die instaat voor hun regio. Ontdek hoe u een Projectdrager wordt.

Datums van de actie

De actie mag enkel plaatsvinden tijdens de jaarlijkse editie van de EWAV: in 2014 vindt de EWAV plaats van 22 tot en met 30 november 2014. De actie mag evenwel ook andere op afvalpreventie gerichte acties, die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de EWAV, in de kijker zetten (of eruit voortvloeien).

Actiethema’s

De acties die in de EWAV kaderen, draaien rond de 3 R’s: Reduce waste (afval verminderen), Reuse products (producten hergebruiken), Recycle material (materiaal recyclen).

De 3 R’s staan voor de mogelijkheden die zouden moeten worden overwogen wanneer men een strategie voor afvalbeheer wil uitwerken.

Projecten die volledig of gedeeltelijk over een ander thema dan bovenvermelde thema’s gaan, worden automatisch geweigerd. Acties met betrekking tot het opwekken van energie met afval bijvoorbeeld, kunnen niet worden goedgekeurd.

Bovendien kunnen Projectdragers Clean Up Days als actie voorstellen (zie “Let’s Clean Up Europe!” - Europese Clean Up Day). Deze acties vestigen de aandacht van het publiek en de media op de hoeveelheid afval die in de natuur terechtkomt door sluikafval in bossen, op stranden en andere plaatsen te verzamelen.

Afvalpreventie Themadagen

Elke editie van de Europese Week van de Afvalvermindering zal specifieke Afvalpreventie Themadagen hebben. De Afvalpreventie Themadagen zijn een reeks acties die zich toespitsen op specifieke onderwerpen met betrekking tot afvalpreventie. Dit legt een bijzondere klemtoon op de eerste twee R’s: Reduce en Reuse (Verminderen en Hergebruiken). De komende edities van de EWAV hebben Afvalpreventie Themadagen over de volgende onderwerpen:

* To be confirmed

Verbintenissen van de Projectdrager Projectdragers moeten de volgende verbintenissen aangaan:

 • EWAV-acties worden geleid door Projectdragers die duidelijk kunnen worden geïdentificeerd;
 • Acties moeten worden geregistreerd en officieel worden gevalideerd door de EWAV-Coordinator die instaat voor de regio waar de actie plaatsvindt. Vind uw Coordinator
 • De gevalideerde EWAV-actie wordt uitgevoerd in naleving van de wetgeving en de reglementering van het land waarin de actie plaatsvindt, en krijgt de toelating die nodig is voor het correcte verloop ervan.
 • De actie is gericht op de promotie en de aanmoediging van positieve gewoonten en gebaren.
 • De actie wordt uitgevoerd in een sfeer van openheid en samenwerking, en niet op een militante of strijdvaardige manier.
 • De actie mag geen politiek of religieus doel dienen, en mag niet onethisch zijn.
 • De actie is zonder winstbejag, en er kan gratis aan worden deelgenomen.
 • De EWAV-actie mag in geen enkel geval zijn toegespitst op een product of merk.
 • Het EWAV-logo en het LIFE-logo mogen enkel worden gebruikt in het kader van de gevalideerde EWAV-actie. Het gebruiksrecht van de logo’s is beperkt tot deze actie
 • De Projectdrager verbindt zich ertoe zijn/haar EWAV-actie te evalueren nadat deze heeft plaatsgevonden (kwantitatieve/kwalitatieve evaluatie).
 • Tenzij anders vermeld op het registratieformulier, zal de gevalideerde EWAV-actie niet in aanmerking komen voor het evaluatie- en selectieproces voor de EWAV-trofeeën.